Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van KentouCoaching vormen geen uitzondering op
gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit
geformuleerd. KentouCoaching gaat in al haar samenwerkingen echter uit van
een tweetal kenmerken: verbinding en vertrouwen. Bij een conflict zal
KentouCoaching dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

1. DEFENITIES


1.1 Opdrachtnemer: KentouCoaching, vertegenwoordigd door Otman Kentou.
1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, die opdracht geeft
voor coaching of training, door een voor akkoord getekende offerte of een door
KentouCoaching bevestigde aanmelding via elektronische learning &
development systemen.
1.3 Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven. Of die
voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.
1.4 Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching of training.


2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN


2.1 Deze algemene voorwaarden betreffen alle aanbiedingen en diensten op het
gebied van coaching en training. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die
bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, kunnen op deze algemene
voorwaarden een beroep doen.


3. OFFERTE


3.1 Een offerte is geldig tot een maand na offertedatum, tenzij anders is
aangegeven. Kostenopgaven zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Offertes zijn gerelateerd aan de omschreven opzet van de dienst. Wijzigingen in
deze opzet, die in overleg met de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen leiden
tot wijzigingen in de kosten.
3.3 Eventuele wijzigingen in de kosten zullen altijd vooraf met de opdrachtgever
worden afgesproken.
3.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


4. OVEREENKOMST


4.1 Er is sprake van een overeenkomst indien de opdrachtgever binnen de gestelde
geldigheidsduur genoemd in 3.1 schriftelijk met de offerte instemt of wanneer de
aanmelding van een deelnemer door de opdrachtnemer schriftelijk of via
elektronisch learning & development systemen wordt bevestigd.
4.2 Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot
stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens
opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens
worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door
opdrachtnemer van een factuur.
4.3 Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een
derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in
overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer
aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de
uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
4.4 Is er op het moment van aanmelding geen plaats meer bij een training, dan
wordt de deelnemer op een wachtlijst gezet. Opdrachtnemer bericht de
deelnemer hierover tijdig. Wanneer een plaats vrijkomt, benadert opdrachtnemer
de deelnemer die bovenaan de lijst als eerste.


5. GEHEIMHOUDING & VERTROUWELIJKHEID


Opdrachtnemer houdt al wat zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter
kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of geacht kan worden te zijn, geheim.
Alleen met toestemming van de opdrachtgever, de deelnemer of op grond van
een wettelijke verplichting kan de opdrachtnemer de geheimhouding verbreken.


6. PERSOONSGEGEVENS


Door het aangaan van een overeenkomst wordt aan de opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst
verkregen persoonsgegevens van de deelnemers. Voor het verdere gebruik van de
persoonsgegevens zal de opdrachtnemer handelen conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.


7. ANNULERING


7.1 Bij trainingen: annulering van deelname aan een training kan tot 4 weken voor
de training kosteloos; komt de afmelding 4 weken tot 1 week van te voren dan
betaalt men 50% van de training; geschiedt de afmelding 1 week of minder van
tevoren, dan is het hele bedrag verschuldigd.
7.2 Indien de opdrachtgever een in-company project om welke reden dan ook
voortijdig intrekt, betaalt de opdrachtgever 100% van de totaalsom voor de
afgesproken training bij annulering tussen 2 weken en de datum van aanvang van
het project; 50% van de totaalsom voor de afgesproken training bij annulering
tussen 4 en 2 weken voor aanvang het project en 25% van de totaalsom voor de
afgesproken training bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang het project.
7.3 1 op 1 Coachsessies dienen ten minste twee werkdagen voor de geplande
datum te worden geannuleerd. Indien dit niet het geval is, zal de sessie in rekening
gebracht worden.


8. WIJZIGINGEN


8.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om trainingen en afspraken te
verzetten.
8.2 De opdrachtnemer kan – indien de situatie daartoe aanleiding geeft- de
locatie van een training wijzigen.
8.3 Opdrachtnemer stelt deelnemer van de wijziging tijdig en schriftelijk op de
hoogte.
8.4 Indien een trainer niet in staat is de training te verzorgen, draagt
opdrachtnemer de zorg om een vervangende trainer te vinden.


9. BETALING


9.1 Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de
factuur vermelde vervaldatum.
9.2 Indien de in 8.1 genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het
factuurbedrag een rente in rekening gebracht worden, die gelijk is aan de op dat
moment geldende wettelijke rente, zonder dat kennisgeving of sommatie daaraan
vooraf behoeft te gaan.
9.3 Alle kosten die de opdrachtnemer zowel buiten als in rechte moet maken om
incassering van vordering en rente te realiseren, komen ten laste van de
opdrachtgever.


10. AANSPRAKELIJKHEID


10.1 De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
10.2 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de
opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,
waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt
tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer
afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen
risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.


11.BEEÏNDIGING VAN DE OVEREENKOMST


11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke
mededeling indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door
opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
11.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met
onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling beëindigen
indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van
faillissement is verklaard.


12. GESCHILLEN


12.1 Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever dan wel deelnemer een geschil
hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit
geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
12.2 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de
bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer
gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.


13. TOEPASSELIJK RECHT


Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.